Pendidikan

Pengertian akhlak

Pengertian akhlak

            Secara etimologis akhlak berasal dari bahasa arab yaitu Alkhulq, Al-khuluq yang mempunyai arti watak, tabiat,[1]. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan. Seakar dengan kata khaliq

            Kesamaan akar kata diatas mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (tuhan) dengan perilaku makhluq (manusia). Atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang laid an lingkungannya baru mengandung nilai akhlaq yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak  khaliqI  (tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, akhlaq bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.[2] Secara terminologis menurut Imam al-ghazali Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlikan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan.[3]

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

Artinya:

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

(QS. Al- A’raf: 58)

Akhlak yang mulia adalah matlamat utama bagi ajaran Islam. Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihiwasallam dalam hadisnya (yang bermaksud, antara lain: “Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”.

sumber :
http://linux.blog.gunadarma.ac.id/2020/06/06/7-jenis-kinemaster-pro/